Všeobecné obchodní podmínky

Tomáš Hák

IČ: 88260275

(dále jen „Pronajímatel“)

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu věcí (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smlouvy týkající se nájmu věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“). 

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o nájmu věci a jejího příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité věci nebo souboru věcí (dále jen „Předmět nájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele. 

Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

Klient prohlašuje a zaručuje, že

  • je plně způsobilý k právním úkonům,
  • se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • bude služby používat pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  • se nebude v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání
  • klient je povinen se řídit pokyny k užívání apartmánu (zaslané po rezervaci), bezpečnostními pokyny a občanským zákoníkem

Pronajímatel nabízí nájem věci a další služby s tím související nájemcům prostřednictvím internetových stránek www.mozajka.cz nebo booking.com. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením Smlouvy.

Nájemní smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách www.mozajka.cz nebo jiném rezervačním portálu. Součástí rezervačního formuláře je platební brána, přes kterou nájemce uhradí celou cenu nájmu a případných služeb. Odesláním Objednávky pronajímateli nájemce potvrzuje, že se plně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o nájmu. Nájemce je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Pronajímatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu. Nájemce po zaslání nabídky a uhrazení celkové ceny nájmu a služeb obdrží potvrzující e-mail, ve kterém mj. bude popsán způsob předání předmětu nájmu nájemci tak odevzdání předmětu nájmu pronajímateli po skončení nájmu. Není- li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli nájemné za Předmět nájmu za každý, byť jen započatý den trvání nájemního vztahu.

Klient má právo kdykoliv nájem apartmánu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na email info@mozajka.cz

Storno podmínky jsou následující:

do 14 dní před příjezdem 0 % z celkové částky

13 – 0 dní před příjezdem 100 % z celkové částky

 

Vlastnictví a užívání předmětu nájmu

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na předmětu nájmu nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu.

Škodu vzniklou na Předmětu nájmu během doby trvání smluvního vztahu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši. V apartmánu je zakázáno kouřit a chovat zvířata. S krbovými kamny je povinen nájemce zacházet bezpečně a oheň vždy uhasit a ohniště vyčistit.

Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu nájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu nájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.

Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu dále pronajímat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě, dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem nájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz Předmětu nájmu. Nájemce neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním Předmětu nájmu. Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že Nájemce je s těmito postupy řádně srozuměn. 

Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu nájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravy Předmětu nájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to na náklady Nájemce. 

Závěrečná ustanovení

Smlouva se stává potvrzenou a uzavřenou okamžikem kdy nájemce uhradí celkovou cenu za nájem. Smlouva zaniká z následujících důvodů:

  • uplynutím sjednané doby nájmu a vrácením Předmětu nájmu,
  • porušením Nájemní smlouvy, těchto obchodních podmínek ze strany nájemce 
  • ze zákonem uvedených důvodů

Tyto Obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání smlouvy, tvoří obsah smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem.

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

V ostatních otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2022.

Zarezervujte si pobyt

Díky našemu rezervačnímu systému si určitě najdete ideální termín

Email: info@mozajka.cz

Nám. sv. Jana 343
Velké Bílovice

© Mozajka | JelenStudio.cz Webdesign